لوگوی ابزار تراش

FA | EN
HOME
ABOUT US
PRODUCTS
Cutting tools
Measuring tools
Safety tools
Measuring tools
CONTACT
TEL: 02166724835 | TELEGRAM   |   INSTAGRAM

Cutting tools

چهار نظام دستگاه تراش
چهار نظام دستگاه تراش کره نشان
چهار نظام دستگاه تراش یونیورسال
چهار نظام دستگاه تراش لنگر نشان
چهار نظام دستگاه تراش توز چک
چهار نظام دستگاه تراش لهستان
چهار نظام دستگاه تراش بایسون
چهار نظام دستگاه تراش شارپ
چهار نظام خراطی 10
چهار نظام خراطی 13